Indkaldelse til generalforsamling den 8 februar kl. 19 i klubhuset.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før den berammede dato.
Stemmeret og valgbarhed har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan dog kun afgive stemme ved fuldmagt for en person ud over sin egen stemme

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal efter sejlklubbens vedtægter omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent
6 Valg af formand (lige år)
7 Valg af kasserer (ulige år)
8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9 Valg af udvalgsformænd
10 Valg af 1. & 2. suppleant
11 Valg af to revisorer
12 Valg af revisorsuppleant
13 Evt.

På bestyrelsens vegne
Søren Christensen